فایل آزمون و پاسخنامه علوم تجربی پایه پنجم

درس 1 - زنگ علوم

درس 2 - مادّه تغییر می کند

درس 3 - رنگین کمان

درس 4 - برگی از تاریخ زمین

درس 5 - حرکت بدن

درس 6 - چه خبر؟ (۱)

درس 7 - چه خبر؟ (۲)

درس 8 - کارها آسان می شود (۱)

درس 9 - کارها آسان می شود (۲)

درس 10 - خاک با ارزش

درس 11 - بکارید و بخورید

درس 12 - از ریشه تا برگ

به بالای صفحه بردن