فایل آزمون و پاسخنامه فارسی پایه چهارم

درس 1 - آفریدگار زیبایی

درس 2 - کوچ پرستوها

درس 3 - راز نشانه ها

درس 4 - ارزش علم

درس 5 - رهایی از قفس

درس 6 - آرش کمان گیر

درس 7 - مهمان شهر ما

درس 8 - باغچه اطفال

درس 9 - فرمانده دل ها

درس 10 - اتفاق ساده

درس 11 - لطف حق

درس 12 - ادب از که آموختی؟

درس 13 - شیر و موش

درس 14 - پرسشگری

درس 15 - مدرسه هوشمند

به بالای صفحه بردن