کودک و نوجوان (کیوی)

من کیوی ام ،چهل میلیون سال است که روی این کره‌‌ ی خاکی زندگی می کنم.می دانی چطور این همه سال دوام آورده ام؟من با همه در صلحم!صلح چیزیست که برای کودکان و نوجوانان این سرزمین به ارمغان آورده ام.برای زیستن نیاز به ابزارها دفاعی وجنگی ندارم،روی ساقه ها لانه نمی سازم،خانه در ریشه ها دارم ،می خواهم تورا با ریشه هایت آشنا کنم.

جست و جوگر قابلی ام و اگر لازم باشد ،از انسان هم تندتر می دوم تا دلت بخواهد هشیارم!

اسطوره ها،افسانه ها،داستان های حماسی و قصه های پریان همه ی نیاکانت راشنیده ام و دیده ام .بیا تااسرار چهل میلیون سال زندگی روی زمین را برایت بازگو کنم.