کنکور و متوسطه دوم (مرجع کنکور)

ماراتن کنکورآزمونی هست که هرسال برای ارزیابی و سنجش دانش آموزان برگزار می شودمتولی اصلی این آزمون درایران سازمان سنجش و آموزش کشور است این آزمون چالش بسیار بزرگ برای تمام دانش آموزان می باشدو دراین مسیر برای رسیدن به موفقیت داشتن منابع خوب و نزدیک به سوالات کنکور  یکی از مهم ترین مسائلی است که باید به آن دقت فراوان بشود . انتشارات کاگوبعداز سالهای بسیار توشه این سالیان رادر قالب برند مرجع کنکور چاپ کرده است

ویژگی های مجموعه مرجع کنکور: یادگیری سه مرحله ای با چیدمان تست ها بصورت نشانه ،پیشرو -پیرو برای رفع استرس و کنترل زمان

تست های نشانه:ارزیابی یادگیری مفاهیم کلیدی (TBC)

تست های پیشرو:فراگیر ریزمفاهیم ،نکته ها و انواع تیپ های تستی 

تست های پیرو:تثبیت آموخته ها وبهبود زمان تست زنی

طراحی پاسخنامه به سه صورت متفاوت برای تست های سه گانه هدف ازاین طراحی صرف کمترین زمان و افزایش فهم یادگیری