کتاب گرامر زبان

از سخت ترین بخش های یادگیری زبان انگلیسی گرامر آن است شما برای تقویت این بخش می توانید به کلاس های زبان بروید و از طریق کتاب های آموزشی که در جهت تقویت گرامر تالیف شده است استفاده کنید شما برای صحبت کردن،درک مطالب و نوشتن نیاز به این مهارت داریداز روش های یادگیری بخش گرامر اصول اولیه گرار را یاد بگیریدیک کتابچه گرامر همراه داشته باشید زیاد بنویسیدو تمرین بسیار کنید باانجام دادن چند نکته می توانید به تقویت بخش گرامر خوتان کمک بسیار کنید