کتاب کار طلایی

مجموعه کتاب کارهای طلایی ما شامل درسنامه کامل و جامع (نکات مهم آموزشی و کلیدی)بطور درس به درس و منطبق با کتاب درسی دانش آموزان می باشد و شامل مجموعه ای از تمرینات کاربردی بدون پاسخ نامه تشریحی در جهت آموزش و تمرین(کار) طراحی شده است از پایه اول دبستان تا نهم (متوسطه اول) تالیف شده است