کتاب لغات انگلیسی

یادگیری واژگان یکی از مهم ترین بخشهای آموزش زبان جدید است داشتن دایره لغات گسترده مهم تراز دانستن قواعد دستوری درست و نظم واژگانی است از بهترین روش های یادگیری واژگان داشتن انگیزه هست و استفاده از واژگان جدید در مکالمه هایتان و کلمات را گروهی یادبگیرید مانند انواع خوراکی،وسایل نقلیه