کتاب آموزش Reading

برای مطالعه کتاب های زبان انگلیسی ابتدا از روش تدریجی استفاده کنید به این صورت که به آهستگی این کلمات را بخوانید و صدای خود را هنگان خواند بشنویداز این طریق شما می توانید تسلط بیشتری روی خواندن داشته باشیدمثال از هر 5 صفحه ای که روزانه مطالعه می کنید دوصفحه آن را باصدای بلند بخوانید بصورت شمرده شمرده و بلند بخوانید

هر قدر مغز تمرکز بیشتری روی کلمات داشته و با آنها آشنا شود به همان اندازه کلمات بیشتری را به نوعی کدگذاری یا رمزنگاری کرده و در نتیجه زودتر به حافظه شما سپرده می شوند