کتاب آموزش زبان انگلیسی کودکان

پرکاربردترین روش های یادگیری زبان انگلیسی برای افراد رسن های مختلفت شرکت در کلاس های زبان آموزشگاهی می باشدکودکان نیز از این دایره مستثنی نیستند کتاب کودکان باید دارای تصاویر باشد تا در ذهن کودک بماند وکلمات را باید درقالب متن آموز داده شود و گرامرهاباید بصورت ساده و کاربردی به کودکان یادداده شود