کتاب آموزشی writing

نوشتن یکی از مهارت های اصلی زبان انگلیسی است زبان انگلیسی از چهارمهارت نوشتن،خواندن،صحبت کردن و شنیدن تشکیل شده است مهارت نوشتن به معنای علامت های نشانه گذاری و رعایت برخی از نکات مهم برای برقرار ارتباط میان افکار به گونه ای که قابل خواندن باشد نوشتن و صحبت کردن ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند هر دو باعث فکر کردن می شود شمارا وادار به استفاده از کلمات می کند