کتاب آموزشی زبان انگلیسی نوجوانان

اکثر نوجوانان ما آشنابه زبان انگلیسی در سطح مبتدی هستندمثال معنای بعضی کلمات ساده زبان انگلیسی را می داننداز بهترین روشهای تقویت زبان انگلیسی نوجوان تهیه کتاب های آموزش یادگیری زبان و شرکت در کلاس های زبان مطالعه کتاب زبان هایی که آموزشگاه معرفی می کند و برای تقویت می تواندد فیلم ها ی آموزشی ببینند