کتاب آموزشی زبان انگلیسی بزرگسالان

زبان انگلیسی از مهم ترین زبان های جهان است و زبان رسمی کشورهای انگلیس زبان است و به عنوان یک زبان بین المللی در سطح جهان شناخته شده کتاب زبان های که بزرگسالان باید مطالعه کنند دارای خصوصیاتی هست ازجمله :

1-محتوای مناسب: کتاب آموزشی بزرگسالان باید دارای  محتوایی باشد که به نیازهای واقعی زبان آموز بپردازد

2-سطح مناسب :سطح کتاب مناسب زبان آموزان بزرگسال باشد و باعث بهبود مهارت های زبان آن ها شود 

3-تمرین کردن :ارائه تمرین های متنوع برای تقویت مهارت های زبان آموز