کار دروس

کتاب های کار دروس مجموعه ای از کتاب هاهستند که مناسب جمع بندی و دوره کردن درس هادر فصل تابستان هستند درآغاز هر درس یک درسنامه مختصر با مفاهیم کاربردی آورده شده است و در کار دروس ها درابتدای هر درس یک جدول بودجه بندی مطابق کتاب درسی طراحی شده است کاردروس ها منطبق با آخرین تغییرات کتابهای درسی هستند و شامل مجموعه ای از آزمون های ارزشیابی میان نوبت و پایان نوبت می باشد