مهارت های اصلی زبان

چهار مهارت اصلی زبان انگلیسی

1-Lestening شنیداری

2-Reading خواندن

3-speaking گفتاری

4-writing نوشتاری 

این چهار مهارت اصلی در زبان انگلیسی هستندکه برای تقویت هر مهارت کتاب ها و روش های متفاوتی وجود دارد 

مهارت گفتاری :بالابردن اعتماد به نفس، روی تلفظ هایتان کار کنیدفبا دوستان خود انگلیسی صحبت کنید 

مهارت شنیداری : موزیک انگلیسی گوش کنید،اخبار و فیلم دیدن 

مهارت نوشتن: داشتن دیکشنری شخصی،صفحات مجازی،کامنت گذاشتن

مهارت خواندن : خواندن مقالات انگلیسی،کتاب های انگلیسی،مقالات