زبان (لنگو)

کتاب های زبان اغلب براساس سطح آموزش دسته بندی میشوند زبان آموزان براساس مهارت مدنظر و سطحی که می خواهد کتاب موردنظرخودراانتخاب کرده و کتاب های زبان انگلیسی براساس چارچوب هایی سطح بندی میشوند و برای یادگیری زبان انواع کتاب وجوددارد یک دسته کتاب های زبانی هستند که توسط آموزشگاه تدریس می شوند و یک دسته کتاب های زبان خودآموز هستند که زبان آموزان می توانند بطور فردی یادرخانه از این کتاب ها استفاده کنند