دیکشنری ها

دیکشنری چیست ؟

واژه نامه،فرهنگ لغت یا لغت نامه فهرستی از واژگان و کلمات هستند که به زبان های مختلف تالیف شده است و براساس حروف الفبا تنظیم شده اند بااستفاده از دیکشنری با تلفظ صحیح کلمات،کاربرد کلمه در جمله ،معانی و تعریفات کلمه آشنا می شویم دیکشنری ها از همراهان اصلی تمام زبان آموزان هستند و جزو اصلی ترین و مهمترین منابع برای یادگیری واژه و کلمات جدید هستند

 

انواع دیکشنری ها

دیکشنری های تک زبانه : یک فرهنگ لغت از یک زبان برای معانی و تعریفات کلمات استفاده می کند

دیکشنری های دوزبانه: این فرهنگ لغت معانی و تعاریف کلمات به زبان متفاوت به زبان آموزان ارائه می دهد مانند انگلیسی به فارسی

دیکشنری های چندزبانه : این فرهنگ لغت کلمات یا واژه ها را به چند زبان مختف دراختیار زبان آموزان قرار می دهند 

دیکشنری تخصصی:این نوع از لغت نامه ها تمرکز خود را فقط روی یک زمینه میگذارند و بصورت تخصصی واژگان یک موضوع را در اختیار افراد قرار می دهند مانند دیکشنری تخصصی پزشکی

 

چند مورد دیکشنری زبان انگلیسی

1-دیکشنری OXFORD

2-انگلیسی به انگلیسی LONGMAN

3-دیکشنری زبان کمبریجCambridge Advanced Learner