دروس طلایی

کتاب های دروس طلایی کاگو یک کتاب مکمل در کنار کتاب درسی با هدف پاسخگویی به تمرینات و فعالیت کتاب درسی طراحی شده است و یک کتاب جامع شامل تمام دروس هر پایه میباشدو دانش آموز برای شرکت درآزمون های مدرسه آماده می کند درابتدای هرکتاب محتوای ویژه آن بیان شده است و در درسنامه هر کتاب مفاهیم و مطالب بطور کامل توضیح داده شده است در بخش تمرین دروس طلایی به چهار بخش اصلی تقسیم میشود بخش اول سوالات و فعالیت کتاب بخش دوم ارزشیابی مستمر آخر هر فصل آمده است این بخش مناسب شبهای امتحان میباشدبخش سوم پاسخ نامه :این بخش شامل پاسخهای تشریحی سوالات هست که بطور کامل توضیح داده شده است بخش آخر هر کتاب سوالات آزمون نوبت اول (دی ماه )و نوبت دوم (خردادماه) آمده است